Statut Fundacji
INKUBATOR KULTURALNO - SPOŁECZNY “NOOSFERA”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Fundacja INKUBATOR KULTURALNO - SPOŁECZNY “NOOSFERA”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą: “Noosfera”.
 3. Fundacja została ustanowiona przez Tomasza Basiurę, Filipa Jaskólskiego, Kamila Michułkę i Adama Pańko, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Piotrem Garusem z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu (Plac Powstańców Śląskich nr 17a/217) w dniu 24 maja 2011 r., za Repertorium A nr 35576/2011.
 • 2
 1. Siedzibą Fundacji jest Gorzów Wielkopolski.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 3
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.
 • 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 • 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 • 6

Celem Fundacji jest działalność na rzecz kultury, młodzieży, szczególnie w zakresie wspierania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, pomocy w rozwoju kariery artystycznej początkujących twórców, wspierania inicjatyw kulturalnych i religijnych, promowania i organizacji wolontariatu, wspomagania rozwoju społeczności lokalnych.

 • 7

Fundacja realizuje swoje cele wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności przez:

 1. prowadzenie akcji publikacyjnych,
 2. organizowanie i udział w wydarzeniach kulturalnych takich jak występy, wystawy, wernisaże, pokazy w kraju i za granicą,
 3. organizowanie warsztatów i kursów w kraju i za granicą,
 4. promowanie młodych twórców,
 5. promowanie wydarzeń kulturalnych,
 6. organizowanie Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego FOT-ON.
 • 8

Fundacja może przedsięwziąć dalsze działania, jakie uzna za potrzebne dla osiągnięcia celu Fundacji.

 • 9

Działania Fundacji są prowadzone zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności ewidencjonowane zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości.

 • 10

Fundacja dąży wyłącznie i bezpośrednio do realizacji celów pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr, 96, poz. 873), a w szczególności art. 3, 4 tej ustawy.

 • 11

Zabrania się: udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatora, darczyńców, członków organów lub pracowników Fundacji, a także osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; przekazywania majątku Fundacji na rzecz osób wymienionych wyżej, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz osób wymienionych wyżej, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji; zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od Fundatora lub darczyńców, członków organów lub od pracowników fundacji i ich osób bliskich oraz od podmiotów, w których te osoby uczestniczą.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 • 12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 • 13
 1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji i subwencji osób prawnych,
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. dochodów z majątku fundacji,
 6. odsetek od wkładów na rachunkach bankowych, kredytów, pożyczek,
 7. dotacji z innych źródeł w tym z budżetu państwa oraz budżetów podmiotów publicznych,
 8. dotacji z funduszy zagranicznych i instytucji wspierających organizacje pozarządowe ze względu na cele Fundacji,
 9. części lub całości odpłatnej działalności Fundacji
 10. innych źródeł prawnie dozwolonych.
 11. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone tylko na cele wymienione w ust. 4, chyba, że ofiarodawcy określili konkretny cel, na jaki ma zostać wykorzystane.
 12. Majątek Fundacji jest przeznaczany wyłącznie na działalność statutową oraz na pokrycie kosztów utrzymania Fundacji.
 • 14

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. O rozpoczęciu działalności gospodarczej przez Fundację decyduje Zarząd.

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

 • 15

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 • 16
 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa.
 2. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa pięć lat i jest liczona dla całego Zarządu wspólnie.
 4. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy.
 5. Po upływie kadencji ustępujący Zarząd Fundacji wybiera swoich następców.
 6. Członkami Zarządu mogą być Fundatorzy.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 8. upływu kadencji,
 9. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
 10. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 11. śmierci członka Zarządu.
 12. Zarząd Fundacji może powołać kolejnego członka Zarządu, pamiętając, aby nie przekroczyć liczby wskazanej w § 16 pkt. 1. Kadencja nowo wybranego członka zarządu kończy się wraz z kadencją całego Zarządu.
 • 17
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 3. wyznaczanie głównych kierunków działania fundacji,
 4. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 5. realizacja celów statutowych,
 6. opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji oraz rocznych planów finansowych,
 7. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 8. opracowywanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 9. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 10. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 11. powoływanie oddziałów, filii i zakładów,
 12. powoływanie ekspertów, zespołów roboczych i kontrolnych oraz zlecanie im przeprowadzenia ocen, badań i kontroli poszczególnych dziedzin działalności Fundacji, jeśli uzna, że istnieje taka potrzeba,
 13. wykonywanie innych prac zleconych przez Fundację,
 14. podejmowanie uchwał w sprawie:
  - rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  - zmian statutu Fundacji,
  - połączenia się Fundacji z inną osobą prawną,
  - likwidacji Fundacji i przeznaczeniu pozostałego po jej likwidacji majątku.
 • 18
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością obecnych podczas posiedzenia osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów, jeśli Prezes nie odroczy głosowania na czas dyskusji, decyduje głos Prezesa.
 • 19

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składa Prezes lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

 • 20
 1. Decyzję zmiany statutu podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji.
 2. Zmiana statutu może dotyczyć także celów Fundacji.
 • 21
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji w obecności przynajmniej połowy członków.
 • 22
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje jednomyślnie Zarząd przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 4. Likwidację Fundacji przeprowadza Likwidator wyznaczony przez Zarząd, któremu przysługują prawa i obowiązki Zarządu. Z chwilą powołania Likwidatora, Zarząd ulega rozwiązaniu.
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
 6. Statut został przyjęty dnia 16 maja 2011.